ATELIER M

Ing. Jaroslav Branda

Reference


Vodohospodářská a technická řešení malých vodních nádrží, vodních toků a revitalizace:

 • Likvidace ČS Horní Radvanice a rekonstrukce malé vodní nádrže v k.ú. Radvanice v Čechách
 • Zatrubnění závlahového kanálu Farmet a.s. Česká Skalice
 • Likvidace požární nádrže Velké Svatoňovice
 • Oprava strže Voletinského potoka
 • Oprava zdí a zkapacitnění koryta Lampertického potoka
 • Studie odtokových poměrů a variant neškodného odvedení povrchových vod v k.ú. Dolany
 • Oprava odběrného objektu a akvaduktů – Veba Olivětín
 • Oprava stavidla – Roztoky
 • Protipovodňová ochrana – Penny Market Broumov
 • Stavba domovní ČOV – Libeč
 • Hydraulické posouzení vlivu stavby silnice – Kozinek
 • Pasport, manipulační řád a oprava – rybníky Bukový, Jaroměř, Slavíkov, Starkoč, Stárkov, Vysokov, Zálesí, Velký Dřevíč
 • Oprava a odbahnění – rybník Krčmařík
 • Posouzení odtokových poměrů – Jezbinský potok, Horní Radechová
 • Tůně pro obojživelníky – Jetřichov (Pasa)
 • Rybochovné zařízení – Zbečník
 • Revitalizace nádrží – Horní a Dolní Adršpach, Polánka
 • Malé vodní nádrže – Dlouhé, Hronov, Provodov-Šonov
 • Studie umístění nádrže – KÚ Provodov
 • Obnova rybníka – Hlavňov
 • Projekt rybníka a mokřadu – Radeč
 • Pasporty pro jezy – Velký Dřevíč
 • Pasporty a manipulační řády nádrží – Homolka I a II, Horní Radechová, Hlavňov, Lužany u Jičína
 • Povodňové škody – Bohdanečský, Jetřichovský, Liščí, Luční, Provodovský, Slatinský, Teplický, Žírecko-podstránecký potok, vodní nádrž Líbotov, Hořenice, řeka Stěnava
 • Úprava toku – Malá Čermná
 • Protipovodňová ochrana – Čistírna Broumov
 • Propustek – Broumov - Álejka, Dobré v Orlických horách, Slatina nad Úpou
 • Revitalizace toku – Jívka
 • Stabilizace koryta vodoteče – Pivovar Hronov
 • Údržba HMZ – Heřmanice, Hrubá Luka

Odvodnění, závlahy, terénní úpravy:

 • Terénní úprava a rekonstrukce porostu v k.ú. Velké Poříčí
 • Terénní úprava v prostoru bývalé cihelny v k.ú. Police nad Metují
 • Podchycení vnějších vod a odvodnění parkoviště – Adršpach
 • Mělké odvodnění – Zbytka
 • Svod dešťových vod – areál Strabak
 • Úprava ovodnění – Pátek
 • Odvodnění staveniště – Mladá Boleslav, Velká Úpa
 • Odvodnění sportoviště – Kounov, Meziměstí, Nymburk
 • Odvodnění a terénní úprava – Dolní Radechová, letiště Velké Poříčí
 • Odvodnění areálu – Dřevoterm Meziměstí
 • Závlaha Rasošky

Studny:

 • Projekty studní – Javor, Okrouhlo, Průhonice, Toma Natura Teplice nad Metují, Wikov Hronov, Svinišťany, Hony, Radvanice
 • Odběr vody pro zasněžování – Pec pod Sněžkou
 • Pasporty studní – rekreační oblast Zábrodí, Dolní Adršpach

Protierozní opatření:

 • Hodnocení eroze a odtokových poměrů – KÚ Rtyně, Velká Ledhuje, Voletiny, Vrchoviny
 • Posouzení eroze – KÚ Mezilesí, Střítěž, Teplice nad Metují
 • Návrh PEO – Velká Ves
 • PEO – Telecí rybník

Rekultivace, ZPF, LPF, těžba nerostů:

 • Přeložka komunikace a rekultivace popílkoviště – Teplárna Náchod
 • Rekultivace po těžbě pyropu – lokalita Vestřov
 • Sanace skládky – Bezděkov nad Metují, Česká Metuje, Velké Poříčí, Žďár nad Metují
 • Bilance skrývek a plán následné rekultivace – skládka Slavětín
 • Plán rekultivace – cihelna Miskolesy
 • Rekultivace lomu – Krákorka u Červeného Kostelce
 • Sanace písníku – Svinišťany
 • Sanace skládky TKO – Bystré
 • Plán rekultivace – písník Dubenec
 • Rekultivace skládek galvanických kalů a pesticidů – Jetřichov (Pasa)
 • Sanace sesuvů – Běluň
 • Rekultivace a renaturalizace lomu Homole – Rožmitál (2. místo v soutěži ZELENÝ MOST vyhlašovaný Těžební unií)
 • Agronomicko-půdoznalecké hodnocení a bilance skrývek – odval Radvanice
 • Zemědělské přílohy UP – Adršpach, Česká Čermná, Hronov, Kramolna, Náchod, Police nad Metují, Velké Poříčí, Zbečník
 • Agronomicko-půdoznalecké hodnocení a zalesňovací projekty – Horní Lánov, Horní Radechová, Kramolna, Velká Úpa, Žabokrky
 • Plantáž vánočních stromků – Hronov, Olešnice u Červeného Kostelce, Staré Město u Náchoda, Stárkov

Pozemkové úpravy, oznámení záměru a posuzování vlivu staveb a činnosti na krajinný ráz:

 • KPU – Světlá, Všeliby
 • Polní cesta – Slatina nad Úpou, Vlčkovice v Podkrkonoší
 • Oznámení záměru lomu Rožmitál
 • Podlimitní záměry hala Hauk Police nad Metují, rybník v k.ú. Hronov, Pískovna Jetřichov
 • Posouzení vlivu stavby na krajinný ráz - FVE Slavoňov, Plán společných zařízení Olešnice u Červeného Kostelce
 • Oznámení záměru těžby štěrkopísků – Dubenec Lítič
 • Studie – poldr Libňatov
 • Studie využití území – Červený Kostelec

ÚSES a zeleň:

 • Investiční záměr revitalizace toku Dlouhá voda a návrh realizace ÚSES
 • Generel ÚSES – KÚ Bohuslavice nad Metují, Malá Čermná, Vysoká Srbská, Žabokrky, Zlíčko, Žďárky
 • Realizační projekt ÚSES – Dolní Branná, Horní Rybníky, Kvasiny, Lítič, Pavlišov, Slavíkov, Vlčkovice v Podkrkonoší, Hřibojedy, Libotov
 • Posouzení návrhu změny LBK – Velké Poříčí
 • Ozelenění areálu – Rokycany
 • Posouzení vlivu stavby na ÚSES – Dolní Adršpach
 • Doplnění prvků ÚSES – Slatina nad Úpou
 • Ozelenění odvalu – Radvanice
 • Biologická rekultivace a založení prvku ÚSES – popílkoviště Teplárna Poříčí u Trutnova

Ing. Jaroslav Branda - ATELIER M
Poslední aktualizace: 31.8.2012