ATELIER M

Ing. Jaroslav Branda

Činnosti


Provádíme projekční, inženýrskou a poradenskou činnost v oborech: vodní hospodářství, krajinné inženýrství a ÚSES (územní systémy ekologické stability). V těchto oborech zpracováváme: generely, studie, posudky a projekty. Na přání investora zajišťujeme projednání záměrů, inženýrskou činnost a zpracování podkladů pro dotace z národních a evropských programů.


Konkrétně jde o tyto obory a činnosti:

 • malé vodní nádrže včetně tůní a mokřadů
 • úpravy toků a objektů na nich, revitalizace říčních systémů a nádrží
 • odvodnění stavenišť, sportovišť a zemědělské půdy, závlahové systémy
 • studny individuálního zásobování vodou
 • stavby pro plnění funkcí lesa
 • rozbory eroze a návrhy protierozních opatření
 • sanace a rekultivace
 • jednoduché a komplexní pozemkové úpravy
 • podklady pro odnění půdy ze ZPF, pro zalesňování zemědělských půd a pro založení porostů rychle rostoucích dřevin
 • posuzování vlivu navrhovaných staveb, činnosti nebo změn využití území na krajinný ráz
 • oznámení záměru na území ČR, včetně podlimitních dle zákona č. 100/2001 Sb.
 • generely územních systémů ekologické stability (ÚSES) včetně realizačních projektů

Ing. Jaroslav Branda - ATELIER M
Poslední aktualizace: 24.3.2011